Ochrana osobních údajů

Vážení rodiče,

25.5.2018 vstoupilo v platnost evropské nařízení na ochranu osobních údajů, známé jako GDPR. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů a zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Většina osobních údajů, která Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989 shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, které jí ukládá zákon nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí žáků (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, závažné údaje o zdravotním stavu, apod.). Zákonem je také dáno zpracování osobních údajů zákonných zástupců (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem apod.). K použití některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií a videí žáků na webových stránkách školy a v místním tisku, předání osobních údajů žáků poskytovateli školy v přírodě, exkurze, apod.).

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989 tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se Školským zákonem a Zákonem o spisové službě. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a dále na uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat.

Případné dotazy ohledně GDPR a zpracování osobních údajů vám zodpoví vedení školy.

Základní informace o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika, třídní kniha, třídní výkaz, katalogový list
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC
 • hlášení trestných činů, neomluvené absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích, exkurzích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek rodičů,
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

Práva žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech
do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například jmenný seznam žáků bez rodných čísel),
 • skartace již nepotřebných údajů,
 • mlčenlivost zpracovatelů o údajích,
 • zákaz poskytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • stanovení účelu a způsobu provozování kamerového systému,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Z toho vyplývá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.