Projekt „ZŠ Krásovy domky Pelhřimov“

Projekt byl realizován v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Byl realizován v režimu zjednodušeného vykazování – tzv. šablon 1.

Období realizace: 1. 2. 2017 -31. 1. 2019

Celková výše dotace z ESF a státního rozpočtu: 1 238 874,- Kč

Aktivity projektu

Číslo aktivity: II/1.1      Název aktivity: Školní asistent - personální podpora ZŠ.

Po celou dobu projektu byl ve škole zaměstnán na poloviční úvazek kvalifikovaný školní asistent, který poskytoval podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Jednalo se zejména o nepedagogickou podporu při spolupráci se zákonnými zástupci žáků, zprostředkování komunikaci mezi rodinou a školou, zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Dále pak o výpomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit těchto žáků a poskytování podpory pedagogům při jejich administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování.

Číslo aktivity: II/1.2       Název aktivity: Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ.

Po celou dobu projektu byl ve škole zaměstnán na poloviční úvazek kvalifikovaný školní speciální pedagog, který poskytoval podporu zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog prováděl diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pomáhal vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivů běžných tříd. Po celé období kromě výkonu přímé pedagogické činnosti spolupracoval na tvorbě plánů pedagogické podpory a v případě doporučení i na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

Číslo aktivity: II/2.13b   Název aktivity: Nové metody ve výuce na ZŠ - matematická gramotnost.

Jednalo se o realizaci 2 cyklů této aktivity, každý v rozsahu 6 hodin. Obsahem bylo vzdělávání dvou pedagogů-začátečníků pod odborným vedením jednoho pedagoga-experta. Jeden cyklus byl zaměřen na učitele 1. - 3. ročníku a druhý cyklus na učitele 4. - 5. ročníku naší základní školy. V obou případech se jednalo o zavedení Hejného metody do výuky matematiky a využití prvků této metody ve výuce. Oba pedagogové-experti absolvovali v minulosti vzdělávání v Hejného metodě a tuto metodu používají ve své praxi. Nově byli podpořeni celkem 4 pedagogové-začátečníci, kteří dosud s touto metodou neměli žádné zkušenosti.  Každý z nich absolvoval 5 hodin výukových lekcí metody profesora Hejného a 1 hodinu přípravy a reflexe minilekce. Samotnou minilekci v rozsahu cca 20 minut zařadili všichni podpoření pedagogové-začátečníci do přímé výuky matematiky ve své třídě.  

Číslo aktivity: II/2.2a     Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost

Cílem aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání proběhlo formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP v oblasti zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Cílem bylo podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. 

 

Sdílet