Spolek rodičů při ZŠ (SRPDŠ)

Vážení rodiče,

dovolte nám touto cestou představit Spolek rodičů. Jedná se o neziskovou organizaci, která hájí zájmy školy a žáků školy. Účelem spolku je podpora vzdělávání žáků, jejich výchovy a všestranného rozvoje jejich osobnosti. Spolek přispívá materiálními a finančními prostředky za účelem zlepšování podmínek pro činnost školy a zlepšování školního prostředí.

Spolek dále

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, a podílí se na jejich řešení,
  • zajišťuje ve spolupráci se školou různé kulturní akce, sportovní a společenské (například Akademie školy, Školní ples, a jiné),
  • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit školy.

Hlavními příjmy spolku jsou členské příspěvky (200 Kč nejstarší sourozenec, 100 Kč všichni mladší sourozenci). Nemalé příjmy získává spolek ze sběr papíru, kde za rok 2022 částka činila cca 23 tisíc. (V roce 2023 je příjem nejasný, protože spolupracující firma ASA zatím pozastavila výkup papíru za peníze, pouze ho zdarma odváží.) Příjmem do spolku je též, po odečtení režijních nákladů, například vstupné za konání akcí jako je Školní akademie (za rok 2022 činila částka cca 50 tisíc) a Školní ples.

Další příjmy spolku jsou ze sponzorských darů, kde s danou osobou, resp. firmou je vždy sepsána darovací smlouva podle občanského zákoníku, kde si následně subjekt může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu poskytnutého plnění od základu daně.

Čerpání z finančních prostředků spolku probíhá většinou formou příspěvku na školní výlet, exkurzi (200 Kč na žáka za školní rok). Žákům 7. ročníku je dále zcela hrazena doprava na hory a nově od letošního roku bude žákům 7. ročníku, kteří se účastní lyžařského výcviku, přispěno 1000 Kč na osobu na vleky. Spolek dále pamatuje i na spolufinancování preventivních programů.

Spolek rodičů přispívá také žákům na cestovné v rámci reprezentace školy na různých soutěžích, na nákup odměn a akce pořádané školou nebo školní družinou (karneval, mikulášská besídka, školní olympiáda, zápis, atd.). Dále je z finančních prostředků spolku hrazeno členství v Asociaci školních sportovních klub.

V případě, že byste kdokoli a jakkoli potřeboval řešit záležitosti zapadající svou povahou do naší organizace, případně měl zájem přispět sponzorským darem, obracejte se prosím buď na své třídní důvěrníky nebo přímo na předsedkyni spolku.

S pozdravem

Ing. Lenka Knězů
předsedkyně spolku