Školská rada

Obecně

Právně vychází  z školského zákona (561/2004 Sb.)

Školská rada je orgánem školy, který dává možnost určitým osobám podílet se na správě školy:

  • zákonným zástupcům nezletilých žáků
  •  pedagogickým pracovníkům škol
  •  zřizovateli

Tomu odpovídá složení školské rady:

Třetinu tvoří rodiče, třetinu pedagogičtí pracovníci, třetinu zástupci zřizovatele

Funkční období každého člena školské rady (nikoli školské rady jako celku) je 3 roky (§ 167 odst. 6 školského zákona), s výjimkou funkčního období členů školské rady zvolených v předčasných nebo doplňovacích volbách (§ 167 odst. 8 školského zákona). Člen školské rady může být jmenován nebo zvolen členem školské rady opakovaně. Členství ve školské radě končí uplynutím funkčního období. Členství ve školské radě zaniká smrtí člena.


§ 168

(1) Pravomoci školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Naše škola

Na jednáních v rámci působnosti  diskutuje a schvaluje Výroční zprávu za uplynulý školní rok, vyjadřuje se k hospodaření . Schvaluje  aktualizace školního řádu, bere na vědomí  Zprávu České školní  inspekce.

Podnětné je hodnocení školy z pohledu rodičů. Nemalý význam má i hodnocení od zástupců zřizovatele. Na jednáních, které je vedené ve věcném duchu a přátelské atmosféře, je vždy pozván ředitel školy, aby představil jednotlivé dokumenty a odpověděl na dotazy.

Během diskuze každého jednání i prohlídky školy se daří prezentovat splněné projekty, úspěchy dětí i provedené  opravy a rekonstrukce.

Na závěr jednání pan ředitel představuje záměry rozvoje školy a plán oprav a rekonstrukcí.

 

Školská rada je dvanáctičlenná,  4 rodiče, 4 učitelé, 4 zástupci zřizovatele

Zástupci zřizovatele:

JUDr. Josef Doubek, JUDr. Filip Hron, Ing. Zbyněk Rychecký, Mgr. Martin Šimsa

Zákonní zástupci žáků:

Eva Čekalová, Martina Kampeová, Lenka Knězů, Jan Piller, 

Pedagogové:

Mgr. Ivana Krumplová, Mgr. Jiří Kučera. Ing. Blanka Medová, Mgr. Libor Štěcha        

 

Předsedou školské rady je Mgr. Jiří Kučera